استفاده از گل زعفران در جیره غذایی دام

در این ایده با توجه به غیرقابل استفاده بودن گل زعفران، و همچنین وجود عناصر مختلف غذایی موجود در گل، پیشنهاد میگردد از گل زعفران برای تهیه جیره دام استفاده گردد