استفاده از فناوری پلاسمای سرد در بسته بندی پسته

پسته یکی از محصولات استراتژیک مهم صادراتی کشور محسوب می¬شود و سالانه درآمدهای زیادی از طریق صادرات این محصول به کشورهای هدف، حاصل می¬گردد. با توجه به اهمیت صادرات محصول پسته برای کشور، توجه به دسته بندی کیفی محصول پسته امری بسیار مهم و ضروری به نظر میرسد. در واقع می توان از طریق دسته بندی کیفی محصول پسته، کشورهای هدف بیشتری را با ارائه پسته مرغوب جذب نمود که در نتیجه باعث کسب درآمد بیشتر برای کشور خواهد شد.