استفاده از فرآیند TLP در ساخت و تعمیر قطعات صنعتی

طراحی و اجرای فرآیند اتصال قطعات به روش TLP و تعمیر تجهیزات پیشرفته شامل سوپرآلیاژهای پایه نیکل و کبالت به کار رفته در صنایع