استفاده ازموسیلاژ چیا در فرمولاسیون ناگت مرغ

تولید موسیلازچیا و استفاده از ان در فرمولاسیون ناگت مرغ به عنوان جایگزین چربی