استریپ عناصر نادر خاکی و آهن

فرایند استخراج حلالی روی از محلول های حاوی ناخالصی ها نظیر آهن، نیکل، کادمیم و عناصر نادر خاکی به منظور خالص سازی هرچه بیشتر الکترولیت و افزایش روی آن قبل از الکترووینینگ روی از اهمیت بالایی در معادن سرب و روی برخوردار است. در فرایند استخراج حلالی؛ پس از بارگذاری یون های فلزی در استخراج کننده آلی به صورت انتخابی، استریپ (انتقال یون فلزی از فاز آلی به آبی) بسیار مهم بوده و نیازمند بهینه سازی است. در این مطالعه، عوامل موثر بر استخراج حلالی روی توسط استخراج کننده D2EHPA در حضور یون های فلزی آهن، نیکل، کادمیم و عناصر نادرخاکی لانتانیم و سریم مورد بررسی قرار گرفته و سپس عوامل موثر بر فرایند استریپ آن بهینه گردیده است. بر اساس نتایج به دست آمده؛ حضور عوامل کمپلکس کننده نظیر اسید لاکتیک و اسید سیتریک، pH محلول آبی، غلظت استخراج کننده و استفاده از امواج التراسونیک جهت همزدن و اختلاط فازهای آبی و آلی، از عوامل موثر در دستیابی به محلول آبی روی با کمترین ناخالصی می باشند.