استخراج موسیلاژ دانه ریحان

استخراج موسیلاژ دانه ریحان و استفاده از آن در رنج های مختلف در تولید ماست به سبب جلوگیریاز آب اندازی زیاد ماست و غنی سازی ماست