استخراج مواد زیست فعال میکروآلگ

مکانیسم فعالیت تلومرازی درایجاد و درمان سرطان ثابت شده و مورد تحقیق و تولید می باشد. در بیشتر سلولهای سرطانی آنزیم تلومراز بیان بالایی دارد و از راههای نوین در مبارزه با سرطان مهار تلومراز در سلولهای سرطانی است. ترکیبات سنتتیک که برای این منظور استفاده میشود دارای عوارض جانبی زیادی هستند لذا یافتن ترکیبات جدید از منابع طبیعی میزان این اثرات جانبی را کاهش می دهد. اسپیرولینا یک ریزجلبک است که از دیرباز به عنوان یک ماده غذایی با ارزش غذایی بالا شناخته شده است. هدف این طرح استخراج ترکیبات زیست فعال از اسپیرولینا با خواص مهار کنندگی تلومراز است.