استخراج عصاره، اسانس و فرآورده های تقطیری گیاهی

از روش بسیار کاربردی استخراج حمایت شده با امواج اولتراسونیک استفاده شده و سرعت و راندمان استخراج ترکیبات موثره گیاه به فاز آبی بطور چشمگیری افزایش یافته است. پس از اطمینان از تکمیل فرآیند استخراج، تقطیر فاز استخراج کننده در خلأ صورت گرفته و در دماهای پایین کمتر از ۵۰ درجه سانتی گراد، عملاً هیچ یک از ترکیبات موثره گیاه که اغلب دارای خواص درمانی، آرام بخشی یا تغذیه ای هستند تخریب نمی گردند و کلیه خواص تغذیه ای و درمانی گیاه در عصاره و عرق حاصل محفوظ می ماند.