استخراج ترکیبات کروم شیمیایی از سنگ معدن کرومیت

مهمترین ماده شیمیایی (کروم شیمیایی) در صنعت چرمسازی
•ماده اصلی مورد استفاده در صنعت
آبکاری کروم
•پیگمنت سبز کروم مورد استفاده
در صنعت رنگسازی