استخراج اولویت در حوزه آب

هدف از اجرای طرح تعیین اولویت‌های تحقیق و توسعه و نوآوری در برنامه‌یزی استراتژیک سازمان در حوزه آب است. روش مورد استفاده طرح استفاده از الگوی هیبریدی ماتریس جذابیت –توانمندی است که با نگرش سیستم‎های نوآوری تقویت شده است. مدت اجرای طرح یک‌سال است. طرح با ارائه سه سناریو خاتمه یافته است:
۱- طراحی پلتفرم برای ارتباط کلیه ذینفعان در حوزه آب
۲- تشکیل کمتیه هماهنگی و برنامه‌ریزی برای فناوری پایدار آب شیرین کن‌ها در برنامه پنجساله هفتم
۳- طراحی یک مگا پروژه سه ماژوله آب شیرین کن‌های خورشیدی با فناوری اسموس معکوس و مدیریت پساب