استخراج اسیدهای چرب غشاهای سلولی

در این طرح با اندازه گیری نقطه انجماد بدن شفیره های زمستان گذران برگخوار مرکبات، استراتژی سرماسختی ان تعیین و سپس تغییرات اسیدهای چرب غشاهای سلولی که با استفاده از SPE از سایر چربی های جداسازی شده بودند اندازه گیری شد.