استحصال اکسید اسکاندیم از پسماند گل قرمز

در این پروژه جهت استخراج اسکاندیم از گل قرمز، روش های هیدرومتالوژی و پیرومتالوژی به کار گرفته شد. بر این اساس و با بهره گیری از هر دو گروه فرآیندی، سعی بر دست یابی به بیشترین میزان اسکاندیم در کنار کمترین میزان از فلزات مزاحم بخصوص آهن شد. بدین منظور سه مجموعه تحقیقات شامل لیچینگ مستقیم گل قرمز با اسید سولفوریک، بکارگیری همزمان اسید هیدروکلریک و اگزالیک پیش از لیچینگ مستقیم گل قرمز با اسید سولفوریک و در نهایت عملیات سولفاته-برشته کردن طرح ریزی و انجام شد.