استحصال آلومینا از رس های آلومیناسیلیکاته

با کاهش ذخایر پرعیار بوکسیت و افزایش تقاضای آلومینیوم، تولید آلومینا از منابع ثانویه باید مورد توجه قرار گیرد. از جمله این منابع می¬توان به ذخایر نفلین سینیت، خاکستر زغال و منابع رسی اشاره کرد. با توجه به فرآوانی ذخایر رس های آلومینو سیلیکاته در کشور، توسعه روشی مناسب و اقتصادی برای بازیابی آلومینا از این ذخایر می تواند راه گشا باشد.