استاندارد ثانویه دارویی

• مورد استفاده در آنالیز کیفی و کمی دارو Olanzapine
• مرجع سنجش جهت شناسایی، تعیین خلوص دارو و مواد اولیه دارو در صنایع داروسازی