ارتفاع سنج گاما

فرستنده و گیرنده پرتو گاما قابل نصب در نقاط مختلف مخزن می باشد. اصول کار بدین صورت است که فرستنده گاما که معمولا چشمه رادیوایزوتوپ Cs-۱۳۷ یا Co-۶۰ می باشند در یک طرف مخزن یا لوله و آشکار ساز سنتیلاتور NaI(Tl)، PVT و… در طرف دیگر نصب و با تغییرات محتویات که می تواند جامد یا مایع باشد در شدت پرتوها تغییر بوجود می آید. مزیت این روش اینست که به داخل مخزن هیچ ارتباطی ندارد و مستقل از فشار، دما، چسبندگی و… می باشد. این روش قابل بکارگیری در کلیه صنایع پتروشیمی، نفت، غذایی؛ فرآوری، معدنی و بطور کلی در هرجایی که لازم باشد سطح یا ارتفاع و چگالی محتویات یک مخزن بصورت آنلاین، پیوسته و کنترل از راه دور اندازه گیری شود، می باشد.
استفاده از دتکتورهای پلاستیک سنتیلاتور طول بلند کاربرد عمده ای در لول متری و یا تعیین ارتفاع سیالات در داخل مخازن و راکتورهای تحت فشار دارند. این تجهیزات بواسطه طول بلند قادر به گیراندازی میزان بیشتری از اشعه در مقایسه با دتکتورهای نقطه ایی دارند و در نتیجه این مزیت موجب افزایش دقت و کاهش اکتیویته منبع رادیواکتیو در زمان طراحی می گردند.