ارائه سیستم MCE-TLM

*جداسازی و اندازه گیری ترکیبات بیولوژی، RNA، DNAو …
*آنالیز نمونه با حجم بسیار کم
*توسعه روش جهت آنالیزهای آزمایشگاهی معمول