ارائه خدمات فنی مهندسی میترینگ سیالات

طراحی، ساخت، نظارت، کالیبراسیون و هوشمندسازی سامانه¬های اندازه‌گیری سیالات