ارائه خدمات اکتشاف و نگهداری منابع آب

شناسایی مسیر و سرعت آلودگی ها و پساب های شهری و صنعتی با استفاده از نرم افزارهای مدلسازی ریاضی انتقال جرم و جلوگیری از انتقال آلودگی ها به منابع آب زیر زمینی با استفاده از روش های علمی و عملی با استفاده از نرم افزار FEFLOW برخی از روش های عملی عبارتند از: تخریب بیولوژیکیآلودگی ها با استفاده از میکروارگانیسم های خاک
تبدیل آلودگی موجود در منطقه غیر اشباع خاک به بخار
تبدیل کرن آلودگی موجود در منطقه اشباع خاک به بخار در درون چاه