احضار پرستار مدل گویا

سیستـم احضــار پرستـار مدل گویا با قابلیت ارتباط صوتی دو طرفه به عنوان یک ابزار کارآمد برای ارتباط بین بیمار و پرستار در مراکز درمانی مورد استفاده قرار می گیرد و مدل گویا یکی از سیستم های احضار پرستار قابل ارائه توسط شرکت کهربا تراشه با امکانات خاص می باشد تجهیزات این سیستم به شرح زیر می باشد:

دستگاه مرکزی
ترمینال باکس
نمایشگر
پلاک احضار
زیربالشی ( شستی گلابی)
کلید های کششی داخل سرویس های بهداشتی
کلید کنسل (پاسخ)
چراغ سردر