اجرای دیتای همسان با حرکات بدن انسان به ربات

دستگاه در واقع ارتباط بین دنیای واقعی و مجازی را برقرار می‌کند، این دستگاه با استفاده از دوربین عمق مادون قرمز با پردازش تصویر عمقی می‌تواند زوایای مفاصل بدن کاربر را با دقت خوبی تعیین نموده و بر این اساس، دیتای وضعیت و حرکت کاربر را دریافت می¬کند. پس از دریافت به ربات منتقل و همان وضعیت دست توسط ربات دنبال می¬شود.