اتوماسیون و کندوی هوشمند زنبور عسل

ساختمان های هوشمند زنبورعسل بوسیله سیستم کنترل های شرایط محیط مصنوعی داخلی کندو تمام شرایط لازم برای افزایش راندمان تولیدات زنبورعسل و افزایش گرده افشانی گیاهان را فراهم می کند و هم باعث کاهش بیماری ها و تلفات زمستانی می شود و با سیستم بهینه و بازیابی انرژی صرفه جویی در پول و انرژی را فراهم می کند . ولی کندوهای معمولی ( لانگستروت ) فقط از بدنه چوبی تشکیل شده و به عنوان انبار و یا فضایی است برای ذخیره عسل و نقش زیادی در تولیدات زنبورعسل ندارد و زنبوران قسمت زیادی از شهد ورودی را صرف گرمایش و تنظیم شرایط محیطی داخل کندو می کنند و مدیریت زنبورداری با روش مرسوم قبلی دیگر پاسخ گو نیازهای انسان ها به عسل و سایر فراورده های زنبور از بابت کمیت و کیفیت نیست و از سوی دیگر با افزایش تلفات و کاهش جمعیت زنبوران در دهه اخیر اکثر کشورها را از بابت کاهش گرده افشانی و بحران اقتصاد کشاورزی و تخریب ساخت اکولوژی مواجه کرده است.