اتاق تست موتور درونسوز

بررسی تاثیر پاشش سوخت در موتورهای دیزل به کمک ریل مشترک و تست عملکردی و آلایندگی انواع موتورهای احتراقی