ابعاد اقتصادی‌- اجتماعی عقلانیت برکنش فرزندآوری

شواهد مطالعاتی نشان می‌دهد که نقش هنجارهای سنتی در تصمیم‌های مبتنی بر انتخاب عقلانی- اجتماعی فرزندآوری در بین خانواده‌های تهرانی تضعیف شده و خانواده‌ها امروزه در رابطه با کنش فرزندآوری، بیش از پیش استدلال می‌کنند و تحت هر شرایطی حاضر به فرزندآوری نیستند. هدف اصلی این تحقیق “بررسی تأثیر ابعاد اقتصادی‌- اجتماعی عقلانیت برکنش فرزندآوری در شهر تهران” می‌باشد. از دیگر اهداف پژوهش، آزمون و راست‌آزمایی مقولاتی است که از مطالعه‌ای کیفی که در سال 1394 انجام شد، استخراج شده‌اند. بر این اساس، دستیابی به جواب سئوال‌های زیر، شاکله اصلی تحقیق حاضر را به خود اختصاص داده است: 1. عقلانیت اقتصادی و اجتماعی فرزندآوری در بین خانواده¬های تهرانی چه نقشی دارد؟ 2. چه متغیرهایی تصمیم¬های مبتنی بر انتخاب عقلانی¬- اجتماعی را در فرزندآوری شکل می¬دهند؟ و 3. بازاندیشی نوگرایانه در تعریف عقلانیت اقتصادی¬- اجتماعیِ مترتب بر فرزندآوری چه پیامدهای جمعیتی را به دنبال داشته و دارد؟ روش‌شناسی پژوهش مبتنی بر روش کمی است. داده‌های پژوهش با ابزار پرسشنامه گردآوری خواهد شد و واحد تحلیل نیز فرد می‌باشد.