ابزار مخصوص خارج نمودن فولی میل لنگ خودروی EF7

برای خارج کردن فولی میل لنگ تعمیرکاران از پیچ گوشتی و تایلیور استفاده می کنند که همین کار موجب آسیب رسیدن به نشیمنگاه فولی و دیگر قطعات مرتبط می شود. هدف اختراع، طراحی و ساخت ابزار مخصوصی است که بتوان توسط آن فولی میل لنگ خودرو را بدون استفاده از ابزار آلات نامناسب خارج نمود.