ابزار مخصوص تعویض دسته موتور ماشین خودرو

ابزاری که در حال حاضر نمایندگی ها و استادکاران خودرو برای خارج کردن دسته موتور از آن استفاده می نمایند چکش و قلم می باشد .استاد کاران برای خارج کردن دسته موتور با مشکلات ذیل روبه رو هستند:
الف)صرف زمان بیشتر برای خارج کردن و وارد کردن دسته موتور در جای خود
ب)لهیدگی دسته موتور در هنگام تعویض
ج)خراب شدن جای دسته موتور (پایه دسنه موتور )
هدف اختراع، طراحی و ساخت ابزار مخصوصی است که دیگر برای جا زدن و خارج کردن دسته موتور نیاز به قلم و چکش و زمان بیشتر و بدون خرابی دسته موتور و پایه آن منجرب شود .با این ابزار مخصوص می توان در کمترین زمان ودقت بالا به کار خود بپردازیم .