ابزار مخصوص باز و بست مهره دور پینیون کامیون بنز

با استفاده از این ابزار مهره دور پینیون کامیون بنز باز و بسته می شود.