ابزار خارج نمودن پیستون فشاری گیربکس های اتوماتیک

در گیربکس های اتوماتیک پیستون فشاری به وسیله یک فنر قوی به سمت بالا فشرده می شوند و این فنرها به وسیله یک خار مهار می گردند. خارج نمودن این خار به منظور بیرون کشیدن پیستون، نیازمند فشردن فنر پشت آن برای بیرون آوردن خار می باشد تا بتوان پیستون را به راحتی خارج کرد. هم اکنون تعمیرکاران از ابزار آلات نامناسبی هم چون پیچ گوشتی برای این نوع تعمیرات استفاده می کنند که باعث به وجود آمدن ضربه و هرز کار کردن در دنده عقب شده و در ضمن کاهش شدید عمر پیستون فشاری را به همراه دارد.