ابزار جهت یابی درون چاهی

در حفاری چاه های نفت و گاز، بنا به دلایل مختلف چاه حفاری می بایست بصورت کج حفاری گردد. لذا اندازه گیری راستا و جهت چاه می بایست به شیوه ای دقیق اندازه گیری گردد تا به نقطه هدف که از پیش تعیین شده است ختم پیدا کند. سیستم MWD ، با بهره مندی از حس گرهای شتاب سنج و مغناطیس سنج پیشرفته امکان اندازه گیری راستای چاه از راستای عمود بر آن و همچنین موقعیت آن نسبت به شمال مغناطیسی زمین را فراهم می نماید. این اطلاعات به همراه سایر داده های مورد نیاز از طریق پالس تولید شده در ستون سیال حفاری به سطح زمین منتقل می گردد و در دسترس مهندسین حفار قرار می گیرد. مهندسین با بررسی اطلاعات، ادامه مسیر حفاری را به سمت هدف نهایی کنترل می کنند.