ابزارنصب کاسه نمد ته میل لنگ خودروی EF7

این قطعه به منظور اتصال صحیح کاسه نمد بصورت منطبق شده به روی قطعه دوم طراحی شده است و هدف از ساخت آن آسیب نرسیدن به کاسه نمد است زیرا هنگام متصل کردن این نوع کاسه نمدها به جایگاهشان، تعمیرکاران از نیروی زیاد دست خود برای کش آوردن به کاسه نمد استفاده می کنند که موجب آسیب رسیدن به کاسه نمد می شود. اما این قطعه کمک می کند بصورت یکنواخت کاسه نمد را کمی کش آورد و به راحتی برروی قطعه دوم نصب شود