آینه بی نهایت آموزشی

وسایله ای آموزشی جهت آموزش آینه ها ، نور
و مفهوم بی نهایت به دانش آموزان
که با استفاده از وسایل ساده به دانش آموزان مفاهیمی مانند بی نهایت که به صورت ذهنی قابل درک نیست را عینی می سازد