آینده‌پژوهی سیاست‌های جمعیتی

در جهانی سرشار از تغییر، دگرگونی‌ و ظهور پیاپی مسایل جدید، اتکا به روش‌های مرسوم برنامه‌ریزی، جوابگوی نیاز مدیریت‌های کلان کشورها نبوده و پیش‌بینی و برنامه‌ریزی آینده، امری دشوار نموده است. بدیهی است خط‌مشی‌گذاری جمعیتی عرصه‌ای مهم و زیربنایی را شامل می‌شود که به لحاظ سنخ موضوع و از نظر اهمیت و تأثیر آن بر سایر حوزه‌ها، به‌طور تنگاتنگی با آینده‌پژوهی گره خورده و برنامه‌ریزی و مدیریت علمی و همه‌جانبه آن بدون بهره‌گیری از رویکرد آینده‌نگارانه به حد کمال دست نخواهد یافت. تجارب جهانی حاکی است که ایجاد گفتمان‌ میان‌رشته‌ای بین آینده‌پژوهی و خط‌مشی‌گذاری و جمعیت به غنای علمی و کاربردی هر سه عرصه و تحقق آینده مطلوب اجماعی کمک شایانی می‌کند.