آچار همه کاره

آچار با مکانیزم هم مرکز کننده با قابلیت تنظیم برای انواع پیچ ها و اجسام