آنزیم نوترکیب لاکتات دهیدروژناز

مراحل فنی تولید سویه تولید کننده آنزیم شامل بهینه سازی کدونی ، بهینه سازی شرایط بیان ، خالص سازی و تعیین فعالیت با موفقیت به انجام رسیده است و نمونه نسبت به مشابه خارجی کارائی مناسبی دارد و در صنایع کیت سازی مصرف دارد