آنتی بادی کنژوگه شده با اکسالی پلاتین

ترکیب آنتی بادی مزدوج شده با دارو در درمان های بالینی سرطان موفقیت آمیز بوده و به صورتی انتخابی بر روی سلول های سرطانی عمل می کند. در این روش از سه جز اصلی در طراحی سیستم دارو رسانی هدفمند استفاده می شود که عبارتند از : دارو ، لینکر و آنتی بادی که بر این اساس اثرات جانبی دارو به دلیل قرارگرفتن در انتی بادی تا رسیدن به هدف کاهش می یابد.