آنتن مخابراتی جدید برای کاربردهای WiMAX و باند X

آنتن ارائه شده دارای ابعاد ۳۰ میلیمتر در ۳۰ میلیمتر میباشد و روی زیرلایه FR۴ ساخته شده است. ساختار آنتن بسیار ساده بوده و المانهای هادی ساده بر روی آن استفاده شده اند. این آنتن مخابراتی قادر است باند وایمکس و باند X را پوشش دهد. با توجه به ویژگیهای تشعشی مناسب میتوان از این آنتن در کاربردهای مخابراتی بهره برد.