آنتن آرایه ای 4 المانه با تغذیه فاز ترتیبی

در این آنتن آرایه ای چهار آنتن تکی استفاده شده است. همانطور که میدانیم آنتنهای آرایه ای در صورتی که به صورت مناسب طراحی گردند میتوانند ویژگیهای عملکردی بهبود یافته نسبت به آنتنهای تکی از خود نشان دهند. در این آرایه، نوع جدیدی از شبکه تغذیه نیز ارائه شده است که در بدست آوردنض ویژگیهای نهایی آنتن نقش مهمی ایفا میکند. آنتن آرایه ارائه دارای باند فرکانسی ۲,۸-۳.۸ , ۴.۵-۷ , ۷.۳-۸ گیگاهرتز میباشد. همچنین با انتخاب مناسب شبکه تغذیه و چینش مناسب المانها در کنار هم پلاریزاسیون دایروی در باند فرکانسی ۴.۶۵-۴.۷۵ ۵-۷.۲ گیگاهرتز حاصل شده است.