آمپول شکن

ابزاری برای باز کردن تمام سایز آمپول شیشه ای