آموزشهای آنلاین عمومی و تخصصی

آنلاین نمودن کلیه فعالیتهای مرکزمشاوره و خدمات کارآفرینی و توانمندسازی جوانان و بانوان سرپرست خانوار و …