آمار فضایی در آسیب‌پذیری لرزه‌ای شریان‎های حیاتی

در این فناوری روش‎های آمار فضایی در بررسی آسیب‌پذیری لرزه‌ای شبکه‎های شریان‎های حیاتی توسعه داده شده‌اند.