آلیاژ مقاوم به خوردگی روی – آلومینیوم (زام1)

ترکیب آلیاژ Zn-۵۵%Al که منیزیم به آن اضافه شده است به عنوان یک پوشش آندی برای حفاظت در برابر خوردگی سازه های فلزی ، محصولات و تجهیزات می باشد. برای رسیدن به این هدف خواص حرارتی و ترمودینامیکی ، سینتیک و مکانیسم اکسیداسیون ، خوردگی الکتروشیمیایی آلیاژها در محیط های با غلظت های مختلف اسیدی و بازی بررسی شدو مقدار بهینه عناصر اضافه شونده را پیش بینی کردیم، تاثیر این عناصر بر خوردگی آلیاژهای ذکر شده در دما ، محیط و شرایط مختلف و سرعت خوردگی آنها را بررسی کردیم. مطالعات نشان داده است که اضافه کردن مقدار بهینه منیزیم پتانسیل آزاد خوردگی آلیاژهای اصلی را به سمت مثبت حرکت می دهد. با اضافه شدن مقدار بهینه عنصر آلیاژی سرعت خوردگی را حدود ۲ مرتبه پایین می آورد و این پوشش می تواند برای محافظت از خوردگی محصولات فولادی ، طراحی ها و سازه های ساختمانی بکار برده شود.