آشکارساز نوترونی قطره فوق گرم

یکی از ابزار مفید در آشکارسازی نوترون، آشکارساز قطره فوق گرم است. این آشکارساز متشکل از قطرات یک مایع فوق گرم است که در یک محیط میزبان پلیمری قرارگرفته‌اند. در اثر برهمکنش نوترون با مایع فوق گرم، قطرات فوق گرم تبخیر و حباب هایی در محیط میزبان تشکیل می‌شود.