آزمایشگاه خوردگی گاز H2S

آزمایشگاه تست های H۲S به منظور انجام آزمون های HIC و proof ring به شکلی طراحی و ساخته شده است که محیطی امن جهت استقرار نفرات، هود و تجهیزات تست ایجاد می کند.