آرایه شناختی دیجیتال دوجورپایان

به منظور سهولت شناسایی و افزایش دقت مطالعات زیست محیطی، پایگاه داده ایی دیجیتال از خصوصیات آرایه شناسی دوجورپایان بر مبنای نرم افزار DELTA فراهم شده است. دوجورپایان یکی از بخش های اصلی جوامع کفزی می باشند که در مطالعات زیست محیطی و EQS نقش مهمی دارند. شناسایی سخت و تعداد معدود متخصصان این گروه جانوری موجب شده تا مطالعات زیست محیطی از دقت کافی برخوردار نباشد. این نرم افزار امکان شناسایی آسانتر و دقیقتری برای این گروه جانوری برای غیرمتخصصانی که به اصول اولیه آرایه شناسی آشنا باشند فراهم کرده است. در این پایگاه بیش از ۱۰۰ گونه دوجورپا بررسی شده اند.