آجرهای لیسیدنی

این محصول تامین کننده مواد معدنی و ویتامینی است برتری این محصول به شرح ذیل است که به شکل حلقوی و آویزانی می باشد و دارای ۹۰درصد فسفات می باشد. این حلقوی و آویزی بودند ان سبب میشود دام به راحتی از مکمل استفاده کنند و اینکه سبب کاهش آلودگی در آخور می شود