آتل مدرج زانو

تا کنون در حوزه خدمات پیش بیمارستانی آتل مدرج و قابل تنظیم در زوایای مختلف جهت مصدومین با اسیب زانووجود ندارد که قابلیت های مختلفی داشته باشد و با این مواد مورد نظر مخترع تولید نشده . برای از بین بردن مشکل موجود باید از اتلی که بتواند قابل تنظیم در زوایای مختلف باشد و در هر زاویه ای فیکس شده و مانع از صدمه به بیمار شود و همچنین بتوان از آن در خدمات تصویر برداری نیز استفاده کرد بسیار ضروری به نظر می رسد. همچنین این اتل به دلیل تبدیل شدن به اتل ساق و ران باعث افزایش بسیار زیاد ابعاد کاربردی ان می شود و از آن می توان نه تنها در اورژانس بلکه بعد از اعمال جراحی نیز استفاده کرد.