آتل آناتومیک فومی موقت یکبار مصرف اورژانسی

آتل های فومی موقت یکبار مصرف با قالب آناتومیک و بندهای ثابت کننده بدون نیاز به باند ،با قابلیت عدم تداخل در X-ray و MRI