آب شیرین کن پلکانی خورشیدی با تولید آب گرم

در این دستگاه شیرین سازی آب با عبور آب گرم شده از روی پله های تعبیه شده و تبخیر ای آب و سپس تقطیر آن روی سطح شیشه انجام گرفته ضمن اینکه با استفاده از کلکتورهای حرارتی و یک مخزن، تولید آب گرم و بخار جهت استفاده در گرمایش صنعتی و خانگی توسط این دستگاه انجام می شود. همچنین این دستگاه قابلیت تولید توان الکتریکی و خنک سازی شیشه را دارد.