آب شیرین کن خورشیدی

این آب شیرین کن از یک کلکتور سهموی خطی تشکیل شده است که با تمرکز نور خورشید در یک لوله حاوی آب شور باعث تبخیر و جدا شدن نمک از آب می شود.بخار آب تبخیر شده به یک مبدل حرارتی انتقال یابد.در مبدل حرارتی بخار گرمای خود را به آب ورودی به کلکتور می دهد و خود به مایع تبدیل می شود تا از انرژی نهایت استفاده صورت گرفته باشد.