آب سنج

وسیله ای که با کمک آن می توان آب مصرفی هر شیر آب و مقدار آب مصرفی و هدر رفت آب در قسمت های مختلف خانه ها و مکان های عمومی را در لحظه نشان دهد و به کاربر نشان دهد که مقدار آب مصرفی او چه مقدار است و برای هرکدام از فعالیت هایش از قبیل حمام و یا شستن دست ها چه مقدار آب و چه مقدار هزینع می کند و باعث صرفه جویی گردد.
این فناوری شامل یک وسیله کوچک و کم هزینه(حدودا ۲۰۰۰ تومان ) است که بر روی شیر آب خانه متصل می شود و مقدار آب مصرفی را با عدد نشان می دهد و با وارد نمدن آن مقدار در نرم افزار مخصوص فناوری هزینه و مقدار دقیق را نمایش می دهد و می توان این اطلاعات را برای داشتن برنامه دقیق از نحوه مصرف آب خود ذخیره نمود.