پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

  • تهران
  • تهران
  • مرکز ملي اقيانوس شناسي درسال 1371 با پيشنهاد کميته ملي اقيانوس شناسي کميسيون ملي يونسکو در وزارت فرهنگ و آموزش عالي وقت تأسيس شد. در سال 1379 با استقرار در ساختماني در خيابان فاطمي، خيابان اعتمادزاده و تجهيز آزمايشگاه فيزيک دريا، زمين شناسي دريا، زيست شناسي دريا و شيمي دريا، متخصصين دريايي وارد عرصه تحقيقات دريايي کشور شدند. براي توسعه تحقيقات دريايي، ايستگاه هاي پژوهشي در چابهار، بوشهر و نوشهر راه اندازي شد. در هيجدهمين سال تأسيس مرکز ملي اقيانوس شناسي در تاريخ 8 اسفند 1388، با ارتقاي آن به مؤسسه ملي اقيانوس شناسي با دو پژوهشکده (پژوهشکده علوم دريايي و پژوهشکده فناوري و مهندسي دريايي) و دو مرکز ملي (مرکز ملي پيش بيني و هشدار مخاطرات دريايي، مرکز ملي داده هاي اقيانوسي و دريايي) موافقت شد. با توجه به اينکه مطالعه در مورد آب و هوا و دريا را نمي توان به طور جداگانه انجام داد، بلکه اين دو ساختار وابستگي شديد به يکديگر داشته و بايد به عنوان يک سامانه پيوسته ديناميک و ترموديناميک مورد مطالعه قرار گيرند و از طرفي نظر به گسترش فعاليتهاي علمي، افزايش تجهيزات آزمايشگاهي، راه اندازي پايگاه هاي ساحلي جديد و استخدام اعضاي هيات علمي متخصص، در بيست و دومين سال تاسيس مؤسسه ملي اقيانوس شناسي با تصويب در نوزدهمين نشست هيات امناي منطقه يک پژوهشي مورخ 25 ارديبهشت ماه 1392 و جلسه مورخ 18 خرداد 1392 شوراي گسترش آموزش عالي به پژوهشگاه ملي اقيانوس شناسي و علوم جوي با سه پژوهشکده و سه مرکز ملي و يک مرکز منطقه اي ارتقا يافت.

  • ریاست پژوهشگاه: دکتر بهروز ابطحیمعاون پژوهش و فناوری: دکتر حمید علیزاده لاهیجانیمعاون توسعه و پشتیبانی: دکتر محمدحسین کاظمی نژادمدیر پژوهشکده علوم دریایی: دکتر علی مهدی نیامدیر پژوهشکده فناوری و مهندسی دریا: دکتر محمودرضا اکبرزاده جنتمدیر پژوهشکده هواشناسی: دکتر پروین غفاریانرئیس مرکز ملی هشدار و پیش بینی مخاطرات دریایی: دکتر علی خوش خلقرئیس مرکز ملی داده های اقیانوسی و دریایی: مهندس فرناز غیاثیمدیر مرکز پژوهش و فناوری اقیانوس شناسی چابهار: دکتر امیر قاضی لومدیر مرکز پژوهش و فناوری اقیانوس شناسی بوشهر: دکتر مریم قائمیمدیر مرکز پژوهش و فناوری اقیانوس شناسی بندرعباس: دکتر صمد حمزه¬ایمدیر مرکز پژوهش و فناوری اقیانوس شناسی نوشهر: دکتر سیامک جمشیدی

  • آبی
  • نوع 9
  • oghyanoos
  • 02166944873
  • inioas@inio.ac.ir
  • http://www.inio.ac.ir/